Hydrogénsíran draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001787

Sumárny vzorec: KHSO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 136,17 g/mol CAS: 7646-93-7
Synonyms: EINECS: 231-594-1

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
    H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P309 + P310: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.