Hydrogénsíran sodný monohydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000823

Sumárny vzorec: NaHSO4 * H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 138,07 g/mol CAS: 10034-88-5
Synonyms: EINECS: 231-665-7

Špecifikácia

Obsah .......................min.99,8%
Cl..............................max.0,001%
Fe.............................max.0,0005%
Ťakžké kovy..........................max.0,0005%

 

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.