Hydroxid bárnatý oktahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000141

Sumárny vzorec: Ba(OH)2 * 8H2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 315,48 g/mol CAS: 12230-71-6
Synonyms: EINECS: 241-234-5

Špecifikácia

Obsah .......................... min. 98,0 %
Cl..................................max.0,005%
Pb.................................max.0,005%
Fe.................................max.0,005%

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.