Hydroxid draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000142

Sumárny vzorec: KOH Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 56,11 g/mol CAS: 1310-58-3
Synonyms: Potassium hydroxide EINECS: 215-181-3

Špecifikácia

Obsah .......................... min. 85.0 %
Cl..................................max.0,005%
SO4...............................max.0,002%
Fe.................................max.0,0005%

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308+P310: Po expozícii alebo podozrení z nej: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.