Hydroxid hlinitý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002913

Sumárny vzorec: Al(OH)3 * xH2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 78 g/mol CAS: 21645-51-2
Synonyms: EINECS: 244-492-7

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

Jedovatý

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.