Hydroxid lítny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003104

Sumárny vzorec: LiOH * H2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 41,96 g/mol CAS: 1310-66-3
Synonyms: Lithium hydroxide EINECS: 215-183-4

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.