Hydroxid meďnatý tech.

Back

Objednávkové číslo: 032733

Sumárny vzorec: Cu(OH)2 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 74,09 g/mol CAS: 20427-59-2
Synonyms: Copper (II) hydroxide EINECS: 243-815-9

Špecifikácia

Obsah..................................min. 94%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoJedovatýNebezpecenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H330: Smrteľný pri vdúchnutí.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P260: Nevychujte prach.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P284: Používajte ochranu dýchacíh ciest.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.