Hydroxid sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000145

Sumárny vzorec: NaOH Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 40.00 g/mol CAS: 1310-73-2
Synonyms: Soda caustic EINECS: 215-185-5

Špecifikácia

Obsah .......................... min. 98.0 %
Teplota varu ................ 1390 °C (1013 hPa)
Tlak pár ........................20°C
Hustota.........................2,13 g/cm3(20°C)

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS kód: WB4900000