Hydroxid vápenatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000147

Sumárny vzorec: Ca(OH)2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 74,09 g/mol CAS: 1305-62-0
Synonyms: Calcium hydroxide EINECS: 215-137-3

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H315: Dráždi kožu.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P260: Nevychujte prach.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.