Hydroxylamínhydrochlorid p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000148

Sumárny vzorec: NH2OH * HCl Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 69,49 g/mol CAS: 5470-11-1
  EINECS: 226-798-2

Špecifikácia:

Obsah............................min.98%
Fe.................................max.0,005%
Pb.................................max.0,005%
SO4...............................max.0,005%
Strata sušením (110°C)..............max.2%

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatýNebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
 • H302 + H312: Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H317:Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovin.
 • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501: Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

RTECS kód: NC3675000