Izoamylalkohol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000068

Sumárny vzorec: C5H12O Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 88,15g/mol CAS: 123-51-3
Synonyms: 3-Methyl-1-butanol EINECS: 204-633-5

Špecifikácia

Obsah/Assay ............. 99,75 % Voda(K.F)/Water ........ 0,004%
Volné kyseliny........ ... 0,001%

Symbol nebezpečenstva

oNebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.