Izooktan p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000067

Sumárny vzorec: C8H18 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 114.23 g/mol CAS: 540-84-1
Synonyms: 2,2,4-Trimethylpentane], Isooctane EINECS: 208-759-1
  Číslo EC: 601-009-00-8

Špecifikácia

Obsah............................min. 99,5%
H2O............................max. 0,005%
Voľné kyseliny.............max. 0,001%
Bod varu...................................99%
d420..............................0,691g/cm3
nD20......................................1,391
bod vzplanutia.......................-12°C

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavinadráždivýjedovatý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

 

 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

RTECS: SA3320000