Izopropylalkohol č.

Back

Objednávkové číslo: 000070

Sumárny vzorec: C3H8O . (CH3)2CHOH Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 60,10 g/mol CAS: 67-63-0
Synonyms: 2-Propanol EINECS: 200-661-7

Špecifikácia

Obsah..........................min.99,5 %
Neprchavé látky...................0,01 %
Kyslosť................................0,002%
Acetone (GC).......................0.05 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.