Izopropylalkohol p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000069

Sumárny vzorec: C3H8O . (CH3)2CHOH Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 60,10 g/mol CAS: 67-63-0
Synonyms: 2-Propanol EINECS: 200-661-7

Špecifikácia

Obsah..... ≥ 99.8 % , Neprchavé látky.....< 0,005% , Kyslosť....< 0,001% , Acetone (GC)≤ 0.01 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.