Kyselina amidosírová p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002 025

Sumárny vzorec: H2NSO3H Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 97.08 g/mol CAS: 5329-14-6
Synonyms: Sulphamic acid EINECS: 226-218-8

Špecifikácia

Obsah........................ 99,0%
Chloride (Cl)................0,005%
Sulphate (SO4)............0,05 %
Fe (Iron)......................0,005%

Symbol nebezpečenstva

nebezpecenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: WO5950000