Kyselina boritá p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000167

Sumárny vzorec: H3BO3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 61,83 g/mol CAS: 10043-35-3
Synonyms: EINECS: 233-139-2

Špecifikácia

Obsah.................................99,5%
Sírany.................................0,005%
Fe...................................... 0,001%
Látky nerozp. vo vode........0,005%
Chloridy..............................0,001%
Hodnota pH....................... 3.7 (46.5 g/l, H2O, 20 °C)
Ťažké kovy(Pb)..................0,001%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS: ED4550000