Kyselina chloristá 70 % p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000076

Sumárny vzorec: HClO4 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 100,46 g/mol CAS: 7601-90-3
Synonyms: EINECS: 231-512-4

Špecifikácia

Obsah ....................................70%
Síranový popol ..................0,003%Total N ..............................0,001%
Železo .............................0,0005%
Sírany................................0,001 %
Cl2 .................................0,00005%
Hustota.......................1L ~ 1,67kg

Symbol nebezpečenstva

žieravinaoxiduje

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H271: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.