Kyselina chlorovodíková p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000010

Sumárny vzorec: HCl Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 36,46 g/mol CAS: 7647-01-0
Synonyms: EINECS: 231-595-7

Špecifikácia

Obsah..................................35,0%
Síranový popol...................0,001%
Fe.....................................0,0001%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • P280: Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.