Kyselina dusičná 65 % p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000012

Sumárny vzorec: HNO3 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 63,01 g/mol CAS: 7697-37-2
Synonyms: Nitric acid 65% EINECS: 231-714-2

Špecifikácia

Obsah.....................................65%
SO4 ................................ 0,0002%
Hustota....................1.39 g/cm3 (20 °C)
Síranový popol .................0,0005%
Cl..................................... 0,0001% Teplota varu................121 °C (1013 hPa)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • P260: Nevdychujte výpary.
  • P280: Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: QU5775000