Kyselina octová č. 80%

Back

Objednávkové číslo: 000082

Sumárny vzorec: C2H4O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 60,05 g/mol CAS: 64-19-7
Synonyms: EINECS: 200-580-7

Špecifikácia

Obsah..............................78-82% Skladovanie ..........+ 15°C až 25°C

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.