Kyselina propiónová p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000101

Sumárny vzorec: C3H6O2 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 74.08 g/mol CAS: 79-09-4
Synonyms: Methyl acetic acid EINECS: 201-176-3
  Číslo EC: 607-089-00-0

Špecifikácia

Obsah.........................min. 99,0 %
d420 ........................ 0,992 g/cm3
nD20.....................................1,387
Bod vzplanutia......................54°C
Bod varu.....................140-142 °C

Symbol nebezpečenstva

žieravina

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS 

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: UE5950000