Kyselina sírová p.a. 96%

Back

Objednávkové číslo: 000084

Sumárny vzorec: H2SO4 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 98,08g/mol CAS: 7664-93-9
Synonyms: Sulfuric acid EINECS: 231-639-5

Špecifikácia

Obsah..............................min.96 %
Cl...............................max.0,0002%
Ťažké kovy................max 0,0002%
Fe.............................max. 0,0005%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290: Môže byť korozívna pre kovy.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P309: Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch.
  • P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: WS5600000