Kyselina sorbová p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001559

Sumárny vzorec: C6H8O2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 112.13 g/mol CAS: 110-44-1
Synonyms: 2,4-Hexadienic acid EINECS: 203-768-7

Špecifikácia

Obsah.....................................98%
Teplota topenia ................... 133 - 135 °C

Symbol nebezpečenstva

horľavina

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
  • Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.