Kyselina sulfanilová p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001513

Sumárny vzorec: C6H7NO3S Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 173.18 g/mol CAS: 121-57-3
Synonyms: 4-Aminobenzenesulfonic acid EINECS: 204-482-5

Špecifikácia

Teplota samovznietenia.......... >400 °C
Rozpustnosť vo vode......... 10 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia...............288 °C rozkladá sa
Hodnota pH................... 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvohorľavina

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H315: Dráždi kožu. H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P280: Noste ochranné rukavice.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.