Kyselina trichlóroctová p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000172

Sumárny vzorec: C2HCl3O2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 163,38 g/mol CAS: 76-03-9
Synonyms: EINECS: 200-927-2

Špecifikácia

Obsah...................................99,5%
Síranový popol......................0,03%
Chloridy...............................0,003%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: AJ7875000