Kyselina vínna p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000173

Sumárny vzorec: C4H6O6 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 150,09 g/mol CAS: 87-69-4
Synonyms: Tartaric acid EINECS: 201-766-0

Špecifikácia

Obsah...............................min.99,5%
Síranový popol................max. 0,02%
Fe...............................max. 0,0005%
Ťažké kovy.................max. 0,0005%

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: WW7875000