Metanol - technický

Back

Objednávkové číslo: 000072

Sumárny vzorec: CH4O . CH3OH Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 32,04 g/mol CAS: 67-56-1
Synonyms: EINECS: 200-659-6

Špecifikácia

Obsah.... .......................99,0 %

Symbol nebezpečenstva

jedovatýnebezpečenstvohorľavinaVýstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H331: Toxický pri vdýchnutí.
  • H311: Toxický pri kontakte s pokožkou.
  • H301: Toxický po požití.
  • H370: Spôsobuje poškodenie orgánov.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P280:Noste- ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.