Metylenová modrá

Back

Objednávkové číslo: 001664

Sumárny vzorec: C16H18ClN3S . H2O Balenie: 25 g
Molová hmotnosť: 319.86 g/mol CAS: 122965-43-9
Synonyms: EINECS: 200-515-2

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode............. 50 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia.......... cca.180 °C (rozklad)

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.