n-Heptán p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000407

Sumárny vzorec: C7H16 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 100.21 g/mol CAS: 142-82-5
Synonyms: N-Heptane G.R. EINECS: 205-563-8

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 99,3 %
1L= 0,68kg
Water ≤ 0.006 %

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatýNebezpečenstvoohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H304:Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315:Dráždi kožu.
 • H336:Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P240:Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P273:Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P403 + P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.