n-Hexán p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000062

Sumárny vzorec: C6H14 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 86,18g/mol CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6

Symbol nebezpečenstva

skodlivyJedovatýNebezpečenstvoohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H361: Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
 • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanejexpozícii.
 • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.