N,N-Dimethylformamid p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000047

Sumárny vzorec: C3H7NO Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 73,10 g/mol CAS: 68-12-2
Číslo indexu EC: 616-001-00-X EINECS: 200-679-5

Špecifikácia

Obsah min: 99,5%
Neprchavé látky max. 0,005%
Voda max. 0,15%
Bod varu 152-154°C
Index lomu 1,430

 

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvoohenskodlivy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H360D: Môže poškodiť nenarodené dieťa.
  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
  • Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.