Octan bárnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 32305-1KG

Sumárny vzorec: C4H6BaO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 255,42 g/mol CAS: 543-80-6
Synonyms: EINECS: 208-849-0

Špecifikácia

 

Obsah.........................> 99,0 % Rozpustnosť v H2O.......≤ 0.005 %Ph (5%,20°C).................7,0 - 8,5
Ca (Calcium).................≤ 0.002 %
Fe (Iron)......................≤ 0.0005 %
K (Potassium)................≤ 0.003 %

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

 

Výstražné slovo: Pozor

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H332: Škodlivý pri vdýchnutí. POZOR
  • H302: Škodlivý po požití.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom
  • vody a mydla.

RTECS: AF4550000