Octan zinočnatý dihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001507

Sumárny vzorec: C4H6O4Zn . 2 H2O Balenie: 1 000 g
Molová hmotnosť: 219.49 g/mol CAS: 5970-45-6
Synonyms: EINECS: 209-170-2

Špecifikácia

Obsah hl.zložky......................99%
Chloride (Cl)......................0.005 %
Sulphate (SO4).................0.005 %
Fe (Iron)............................0.002 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

RTECS: ZG8750000