Oxid olovičitý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001984

Sumárny vzorec: PbO2 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 239.19 g/mol CAS: 1309-60-0
Synonyms: LEAD DIOXIDE EINECS: 215-174-5

Špecifikácia

 

Obsah....................................97 %
Chloride (Cl).........................0.01%
Sulphate (SO4).................0.003 %
Fe (Iron).............................0.02 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Nebezpečenstvonebezpečenstvo

 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H302 + H332: Škodlivý pri požití alebo vdychovaní.
  • H360Df: Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
  • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.