Peroxid vodíka p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000014

Sumárny vzorec: H2O2 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 34,02 g/mol CAS: 7722-84-1
Synonyms: Hydrogen peroxide EINECS: 231-765-0

Špecifikácia

Obsah ...................................35%
Cl ......................... max . 0,0005 %
Neprch.látky...............max.0,005%
SO4 ..................... max . 0,0005 %
Volné kyseliny............max.0,005%
Fe ........................max . 0,00005%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS: MX0899000