Persíran amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001481

Sumárny vzorec: (NH4)2S2O8 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 228,19 g/mol CAS: 7727-54-0
Synonyms: Peroxodisíran amónny EINECS: 231-786-5

Špecifikácia

Obsah.............................. > 98,0%
Síranový popol .................< 0,05%
Železo (Fe) .................... < 0,001%
Chloridy (Cl) .................< 0,0005%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvonebezpečnestvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
 • H302: Škodlivý po požití.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • P280: Noste ochranné rukavice.
 • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P304 + P341: PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P342 + P311: Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

RTECS: SE0350000