Petrolej

Back

Objednávkové číslo: 001284

Sumárny vzorec: Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: CAS: 64741-65-7
Synonyms: Petroleum spirit EINECS: 265-067-2

Špecifikácia

 

Hustota..................0.76 g/cm3 (20 °C)
Teplota varu............ 172 - 215 °C (1013 hPa)

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • P260: Nevdychujte výpary.
  • P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
  • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
  • P403: Uchovávajte na dobre vetranom mieste.