Petroléter 60 - 80 č.

Back

Objednávkové číslo: 000089

Sumárny vzorec: Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 1L~ 0,65kg CAS: 101316-46-5
Synonyms: Petroleum ether 60-80°C EINECS: 232-453-7

Špecifikácia

Destilačné rozpätie .......60 - 80 °C
H2O ........................... max. 0,01%

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P243: Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
  • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P331: Nevyvolávajte zvracanie.