SELÉN čierny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001940

Sumárny vzorec: Se Balenie: 25g
Molová hmotnosť: 78.96 g/mol CAS: 7782-49-2
Synonyms: EINECS: 231-957-4

Špecifikácia

 

Obsah.............................≥ 99.0 %
Cu (Copper)..................≤ 0.005 %
Fe (Iron).........................≤ 0.05 %
Pb (Lead)........................≤ 0.05 %

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

H331:Toxický pri vdýchnutí.
H301:Toxický po požití.
H373:Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H413: Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v
polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.