Síran mangánatý monohydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001802

Sumárny vzorec: MnSO4.H2O Balenie: 1 000 g
Molová hmotnosť: 169,02g/mol CAS: 10034-96-5
Synonyms: EINECS: 232-089-9

Špecifikácia

Obsah/Assay .............. ≥ 99,0%
Fe , Cl , Pb ............... < 0,001 %
Mg ,Na , Zn ................ ≤ 0,005%
Hustota..........2,95 g/cm3 (20°C)
Teplota topenia/tavenia........700 °C (bezvodá látka)

Symbol nebezpečenstva

NNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Pozor

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo
  • opakovanej expozícii.
  • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P314: Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS: OP0893500