Síran železnatý heptahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000222

Sumárny vzorec: FeSO4 . 7H2O Balenie: 1000g
Molová hmotnosť: 278,02 g/mol CAS: 7782-63-0
Synonyms: Iron vitriol EINECS: 231-753-5

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode............ 400 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia............ >60 °C Eliminácia kryštalickej vody
Hustota..................1.89 g/cm3 (20 °C)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

 

 

Výstražné slovo: Pozor

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: NO8510000