Tetraboritan dvojsodný dekahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000305

Sumárny vzorec: Na2B4O7 . 10 H2O Balenie: 1 000 g
Molová hmotnosť: 381.32 g/mol CAS: 1303-96-4
Synonyms: Borax, Sodium biborate decahydrate EINECS: 215-540-4

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode............ 51.4 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia......... 75 °C Eliminácia kryštalickej vody
Hustota............. 1.72 g/cm3 (20
Hodnota pH .............. 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)
Tlak pár.............. 0.213 hPa (20 °C)

Symbol nebezpečenstva

škodlivý

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H360FD: Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
  • P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku
  • pomoc/ starostlivosť.

RTECS: VZ2275000