Tiomočovina p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000887

Sumárny vzorec: CH4N2S Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 76,12 g/mol CAS: 62-56-6
Synonyms: Barium carbonate EINECS: 200-543-5

Špecifikácia

Obsah min............................99,0%
Síranový popol max................0,1%Teplota tavenia...............170-176°C.

Symbol nebezpečenstva

škodlivýwxjedovatý

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.
  • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  • H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
  • H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

RTECS: YU2800000