Toluén p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000095

Sumárny vzorec: C7H8 Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 92,14 g/mol CAS: 108-88-3
Synonyms: Methylbenzene EINECS: 203-625-9

Špecifikácia

Teplota samovznietenia......... 535 °C
Rozpustnosť vo vode.......... 0.52 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia.......... -95 °C
Hustota................ 0.87 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH................ (H2O) nepoužiteľné
Teplota varu................ 110.6 °C (1013 hPa)
Tlak pár................... 29 hPa (20 °C)
Medze výbušnosti ...............1.2 - 8 %(V)
Teplota vzplanutia................. 4 °C

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvonebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 • H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315: Dráždi kožu.
 • H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H361: Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
 • H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite!
 • P240: Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P301 + P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
 • alebo lekára.
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P403 + P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

RTECS: XS5250000