Uhličitan bárnatý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000395

Sumárny vzorec: BaCO3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 197.34 g/mol CAS: 513-77-9
Synonyms: Barium carbonate EINECS: 208-167-3

Špecifikácia

Obsah.......................................... 99,0%
Ca (Calcium)..................................0.02 %
Rozpustnosť vo vode .................0.02 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia............. >1450 °C (rozklad)

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití. Pozor
  • P262: Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

RTECS: CQ8600000