Uhličitan draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000396

Sumárny vzorec: K2CO3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 138,21 g/mol CAS: 584-08-7
Synonyms: Potash EINECS: 209-529-3

Špecifikácia

Obsah min..........................99%
Strata žíhaním max............. 1% Cl max. .........................0,003%
Rozpustnosť vo vode... 1120 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia.......... 891 °C

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H315: Dráždi kožu.
  • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

RTECS: TS7750000