Urotropín p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000131

Sumárny vzorec: C6H12N4 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 140,19g/mol CAS: 100-97-0
Synonymum: Hexametyléntetraamín EINECS: 202-905-8

Symbol nebezpečenstva

skodlivyohen

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H228: Horľavá tuhá látka.
  • H317:Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

    P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/ iskier/ otvoreného ohňa/ horúcich povrchov. Nefajčite.

  • P280: Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.
  • P333 + P313: Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Registračné číslo REACH: 01-2119474895-20
ADR/RID: 4.1