Violeť kryštáľová - indikátor

Back

Objednávkové číslo: 000824

Sumárny vzorec: C25H30ClN3 Balenie: 25 g
Molová hmotnosť: 407,99g/mol CAS: 548-62-9
Synonyms: Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B EINECS: 208-953-6

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode.........10 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia......189 - 194 °C
Hustota ..............................1.19 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH.............. 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvonebezpečenstvonebezpečenstvonebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H351: Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  • H302: Škodlivý po požití.
  • H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P308 + P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
  •  

     

RTECS kód: BO9000000