Xylén p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000097

Sumárny vzorec: C8H10 Balenie: 1 000 ml
Molová hmotnosť: 106,17 g/mol CAS: 1330-20-7
Synonyms: Dimethylbenzene EINECS: 215 -535-7

Špecifikácia

Obsah v zmesi izomérov ......≥99%Benzen, Toluén ........... ≤ 0,15%
Teplota varu ...............137-143 °C
Rozpustnosť vo vode......0,2 g/l(20°C)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

 

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H226: Horľavá kvapalina a pary.
  • H312 + H332: Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
  • H315: Dráždi kožu.
  • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla.
  • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.