Zinok práškový

Back

Objednávkové číslo: 000026

Sumárny vzorec: Zn Balenie: 100g
Molová hmotnosť: 65.37 g/mol CAS: 7440-66-6
Synonyms: EINECS: 231-175-3

Špecifikácia

veľkosť častíc.............< 63 µm
Obsah/...................... ≥ 97.0 %
Cd (Cadmium)............≤ 0.2 %
Fe (Iron)....................≤ 0.01 %
Pb (Lead)...................≤ 1 %

Symbol nebezpečenstva

nebezpečenstvo

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P260: Nevdychujte prach.
  • P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

RTECS: ZG8600000